• Herències i fiscalitat successòria
  • Reclamacions de llegítima
  • Mediació en Dret Privat
  • Procediments d’incapacitació i tutela
  • Dret Processal: direcció lletrada en procediments civils

ÀREES DE PRÀCTICA

ARTICLES

Per a un assessorament personalitzat