També atenció personalitzada a Madrid (Centre Ciutat) un dia a la setmana, cal concertar cita prèvia.

Acceptació de l’herència

L’acceptació de l’herència és aquella declaració de voluntat en virtut de la qual el cridat a una successió accepta la crida realitzada al seu favor.

La successió es defereix en el moment de la mort del causant. Si l’herència encara no ha estat acceptada ni repudiada diem que aquesta es troba en situació jacent.

L’herència jacent es compon dels béns, drets i obligacions del causant que encara no han estat acceptats pels hereus.

Una herència jacent és una herència sense titular. Si aquesta no pot fer front al pagament regular dels deutes que tingués el causant, aleshores pot ser declarada en concurs.

Quan l’herència es troba en aquesta situació jacent, els hereus cridats poden fer actes de conservació, defensa i administració ordinària, fins i tot prendre possessió dels béns i exercitar accions possessòries. Aquests actes no comporten l’acceptació tàcita de  l’herència  llevat que es prengui el títol o qualitat d’hereu.

Amb l’acceptació, sigui del tipus que sigui, deixa d’existir l’herència jacent, perquè ja hi ha un titular que s’ha fet càrrec d’ella.

Amb l’acceptació, l’hereu respondrà de tots els deutes del causant amb el patrimoni de l’herència que haurà ingressat en el seu propi patrimoni preexistent, és a dir, amb els béns hereditaris, i amb el seu propi patrimoni personal.

En l’acceptació pura i simple, l’hereu queda responsable de tots els deutes del causant i respon amb el béns d’aquesta i els seus propis.

En l’acceptació a benefici d’inventari, l’hereu no està obligat a pagar els deutes del causant sinó només fins on ho permeten els béns d’aquesta, és a dir, no es confonen béns de l’hereu amb els relictes

Una vegada acceptada l’herència caldrà liquidar els tributs corresponents. Ens ocupem de tenir en compte tots els terminis per a la liquidació dels tributs i si és necessari, gestionem peticions d’ajornaments o fraccionament d’aquests.

Si hi ha varies persones interessades en una herència i un hereu no vol acceptar, es pot sol·licitar al jutge que interpel·li l’hereu perquè manifesti si accepta o repudia l’herència. Aquest supòsit també es pot donar en els casos de reclamació de llegítima.

  • OBTENCIÓ DE DOCUMENTS

Per a poder acceptar l’herència són necessaris varis documents, us assessorem i us gestionem l’obtenció de tots ells.

  • ADJUDICACIÓ DE L’HERÈNCIA

En l’acceptació d’herència, a més de la pròpia acceptació és necessari adjudicar-se els béns hereditaris.

Tant en el cas d’una successió intestada, on el causant no ha definit la seva voluntat ni en quant a la designació d’hereus ni en quan al repartiment dels béns, com en el cas que tot i existir testament, el causant ha definit els hereus repartint els seus béns a parts iguals, en ambdós supòsits caldrà adjudicar-los mitjançant l’operació particional i en aquesta distribució de béns és quan poden sorgir controvèrsies entre els hereus, principalment per la valoració si es tracta sobretot de béns immobles.

En canvi, si el testador ja adjudica els béns en el mateix testament ja sigui a títol universal (hereu) o a títol particular (legatari), en aquest no acostuma haver-hi controvèrsia.

  • DIVISIÓ DE L’HERÈNCIA

La divisió judicial de l’herència cal instar-la, en última instància, si els hereus no arriben a un acord en les adjudicacions dels béns relictes.

Gestionem tota la l’herència, defensant els seus interessos dels nostres clients, en totes les seves fases: estudi previ, preparació de tots els documents, sol·licitud de pròrrogues dels tributs quan correspon, redacció i/o supervisió de les escriptures o documents privats pertinents, liquidació de tributs i inscripció de les finques al Registre de la Propietat. sempre vetllant pels seus interessos en l’herència.

Formulari de contacte