També atenció personalitzada a Madrid (Centre Ciutat) un dia a la setmana, cal concertar cita prèvia.

Successió intestada o defuncions sense testament

La successió intestada o defunció sense testament s’obre quan una persona mor sense deixar hereu testamentari o en heretament, o quan el nomenat o els nomenats no arriben a ésser-ho i no existeixin substitucions o aquestes hagin pogut regir.

A Catalunya els hereus del causant són els seus descendents a parts iguals. El cònjuge o convivent en unió de parella estable supervivent podrà optar entre l’usdefruit de tots els béns o bé, podrà exercir la facultat de commutació i adjudicar-se l’usdefruit de l’habitatge habitual més una quarts part de l’herència. En defecte de descendència i cònjuge, són hereus els ascendents. En aquest cas, cal atorgar escriptura de declaració d’hereus davant notari, havent de complir una sèrie de requisits burocràtics, així com la presència de dos testimonis. Passat el termini legal, qui hagi esdevingut hereu podrà atorgar escriptura d’acceptació  d’herència i adjudicar-se els béns.

Quan el causant no té descendència, cònjuge o convivent en unió estable de parella ni ascendents, per defecte els hereus són els germans, els nebots i així fins als parents de quart grau. En aquest cas caldrà instar una demanda judicial davant el jutjat de l’últim domicili del causant.

Aquest ordre de successió canvia segons la llei que correspongui aplicar a la successió.

Formulari de contacte