També atenció personalitzada a Madrid (Centre Ciutat) un dia a la setmana, cal concertar cita prèvia.

Testament vital

El testament vital, anomenat Document de Voluntats Anticipades (DVA), és un document dirigit als metges, en el qual una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies no li permetin expressar personalment la seva voluntat. El document també serveix per designar un representant que actuï com a interlocutor vàlid o amb el metge o l’equip sanitari, en el cas que no pugui expressar la seva voluntat per ella mateixa. Aquest document s’ha de formalitzar davant notari o davant de tres testimonis (dos d’ells no poden tenir relació de parentiu fins a segon grau).

Es recomana incorporar aquest document a la història clínica del pacient.

A Catalunya, per exemple, per tal de facilitar-ne l’accés als metges que l’han de tenir en compte, el DVA es pot inscriure al Registre de voluntats anticipades del Departament de Salut. D’aquesta manera el document queda incorporat a la història clínica compartida dels pacients.

Formulari de contacte