També atenció personalitzada a Madrid (Centre Ciutat) un dia a la setmana, cal concertar cita prèvia.

Planificació Successòria

Cal una bona planificació successòria per evitar problemes als nostres hereus, per això abans de firmar qualsevol acte de disposició mortis causa (testament, pacte successori), aconsellem assessorar-vos correctament.

Tenim dos instruments per atorgar la nostra última voluntat, el més habitual és el testament. El testament permet deixar escrita la nostra voluntat i distribuir els nostres béns a qui desitgem, cal expressar la voluntat d’una manera clara per evitar problemes d’interpretació. Hi ha varis tipus de testaments:

  • el notarial, que pot ser obert (el més utilitzat) o tancat, aquí cal tenir cura de complir amb totes les formalitats perquè sigui vàlid.
  • l’hològraf, cal que estigui escrit i signat de manera autògrafa pel testador amb la indicació del lloc i la data de l’atorgament. Després de la defunció del testador, cal ser adverat i protocol·litzat, tal com es regula en la legislació vigent. En aquest cas també cal anar amb molt de compte en quant a les formalitats i els terminis.

Hi ha altres instruments com els pactes successoris, que és una figura més complexa. Cal un estudi detallat per valorar què convé més en cada cas concret.
A l’hora de redactar un testament, cal determinar si deixem o no la llegítima als fills, nomenar com a mínim un hereu, establir llegats, és a dir, deixar béns concrets a persones concretes, preveure substitucions en cas de premoriència o renúncia dels hereus o dels legataris i nomenar tutor i administrador patrimonial dels fills menors d’edat.

Fem un estudi personalitzat, plantejant les diferents opcions possibles i adaptat el redactat final a les necessitats de cada cas.

Formulari de contacte